Mai 2020 Cynnydd

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Rydym yn ysgrifennu i'ch diweddaru ar gynnydd cyfredol y prosiect a'n cynllun ar gyfer y pedair i chwe wythnos nesaf wrth i ni barhau i baratoi ar gyfer cyflawni'r gwaith Amddiffyn yr Arfordir.

Fel y gwelsoch ar wefan ein prosiect, gwnaethom ddechrau adeiladu prif compownd ein safle oddi ar Marine Drive. Mae hyn yn dod yn ei flaen yn unol â'r canllawiau cyfredol ar COVID-19 gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu. Bydd y gwaith yn parhau cyhyd ag y gallwn sicrhau ein bod yn dilyn y canllaw hwn. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn bwriadu cael y compownd yma yn weithredol erbyn diwedd Mehefin 2020.

Rydym wedi gosod monitor dirgryniad a sŵn yn y prif gompownd yma ac yn bwriadu gosod mwy wrth i'r safle gwaith ehangu. Mae sŵn a dirgryniad yn cael eu graddnodi yn erbyn y safonau perthnasol; BS 6472 a BS 5228 yn y drefn honno i sicrhau cydymffurfiad trwy'r cynllun.

Oherwydd natur linellol y draethlin; bydd y rhan o'r promenâd rhwng y compownd Marine Drive a'r wyneb gwaith gwirioneddol yn Splashpoint yn cael ei ddefnyddio i gludo ein deunyddiau a'n offer i'r ardal weithio. Er mwyn galluogi hyn, mae angen i ni sicrhau bod y promenâd yn strwythurol addas i gymryd y llwythi a orfodir gan y traffig adeiladu, ac felly'n gofyn am waith amddiffyn. Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod angen i ni gau'r promenâd o Theatr y Pafiliwn i’r Dwyrain o Gwrs Golff y Rhyl o'r 1af o Fehefin 2020 hyd at Hydref 2022. Fe welwch y bydd wedi'i ffensio'n ddiogel ar y naill ben ac ym mhob pwynt mynediad i'r promenâd i sicrhau ein bod yn cynnal safonau iechyd a diogelwch i bawb. Bydd gwyriad cymeradwy yn ei le ac wedi'i arwyddo i sicrhau y bydd unrhyw un sy'n gadael y promenâd yn gallu parhau â'u taith. Bydd y promenâd presennol yn cael ei adfer yn dilyn ein gwaith i chi ei fwynhau.

Bydd compownd lloeren ychwanegol yn cael ei adeiladu ar ddiwedd Ffordd Garford. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio gan y gweithlu fel maes lles trwy gydol y prosiect ac fel man storio ar gyfer rhai deunyddiau. Heblaw am y gwasanaethau brys, ni fydd Ffordd Garford yn cael ei ddefnyddio i gael mynediad i'r compownd ar unrhyw adeg. I'r perwyl hwn byddwn yn cadw'r giât llifogydd yn y lleoliad hwn ar gau trwy gydol y prosiect.

Byddwn yn sefydlu canolfan galw heibio i ymwelwyr yng nghompownd Marine Drive lle bydd ein Swyddog Cyswllt Cyhoeddus lleol wedi'i leoli. Hyd nes y codir cyfyngiadau Covid rydym yn eich gwahodd i ddefnyddio gwefan y prosiect (www.eastrhylcoast.co.uk) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau a chysylltu â ni mewn perthynas â'r prosiect.

Diolchwn ichi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch cydweithrediad yn ystod y gweithiau hyn. Gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n ddiogel yn ystod yr amseroedd ansicr hyn.

Yr eiddoch yn gywir

Chris Hull

Asiant Safle

Balfour Beatty CSUK

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square